Fuchi: 38 x 22 x 14 mm.

Kashira: 33 x 18 x 9 mm

Techniques: Usu-shishiai-bori (薄肉合彫) – low-relief, zogan.